English version

Umowa licencyjna

Niniejsza Licencja dotyczy programu komputerowego Symulator Pojazdów Szynowych MaSzyna zwanego dalej "Symulatorem". Licencja jest umową zawieraną między Autorami Symulatora a Licencjobiorcą będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub innym podmiotem.

 1. Licencjobiorca może kopiować lub rozprowadzać w dowolnych mediach wierne kopie Symulatora pod warunkiem, że w widoczny sposób i odpowiednio poda na każdej kopii właściwą informację o prawach autorskich oraz zachowa w całości wszelkie napisy informacyjne na temat Licencji i faktu nieudzielania gwarancji. Jeżeli kopiowanie lub rozprowadzanie jest odpłatne, choćby opłata miała rekompensować jedynie poniesione przez kopiującego lub rozprowadzającego koszty, działanie takie wymaga wyraźnej zgody tych Autorów Symulatora, którzy są głównymi jego twórcami.
 2. Licencjobiorca może modyfikować kopie Symulatora oraz dowolną jego część (pojedynczy plik komputerowy lub zbiór plików dających się funkcjonalnie wyodrębnić w obrębie Symulatora), tworząc przez to dzieło oparte na Symulatorze, jak również kopiować lub rozprowadzać takie modyfikacje lub dzieła na zasadach podanych w punkcie 1. pod następującymi warunkami:
  • Licencjobiorca musi umieścić na zmodyfikowanych plikach widoczną informację o tym, że dane pliki zostały przez niego zmienione, wraz z datą dokonania zmian. O ile to możliwe powinien podać również informacje o Autorze oryginalnego pliku, który zmodyfikował.
  • Licencjobiorca musi doprowadzić do tego, aby każde rozpowszechniane lub publikowane przez niego dzieło, które w całości lub części zawiera Symulator albo pochodzi od niego lub jego części, było w całości i bezpłatnie licencjonowane dla wszelkich osób trzecich na zasadach niniejszej Licencji.
 3. Kopiowanie, rozprowadzanie lub używanie oryginalnych, jak i zmodyfikowanych na zasadach opisanych w punkcie 2, części Symulatora, w szczególności tekstur, dźwięków i zbiorów binarnych, do celów niezwiązanych z użyciem ich w Symulatorze, wymaga zgody Autora odpowiedniej części Symulatora.
 4. W każdym przypadku modyfikacji lub rozprowadzania przez Licencjobiorcę Symulatora, osoba trzecia automatycznie otrzymuje od Autorów Symulatora licencję na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie Symulatora na niniejszych zasadach.
 5. Ponieważ Symulator jest licencjonowany bezpłatnie, nie jest objęty żadną gwarancją poprawnego funkcjonowania. Autorzy zapewniają program w stanie, w jakim jest ("jak widać"), bez jakichkolwiek gwarancji. Autorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku używania lub niemożności użycia Symulatora.
 6. Prawem właściwym dla niniejszej Licencji jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie sprawy, jeżeli nie da się ich rozstrzygną polubownie, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Autora Symulatora.
 7. Poprzez uruchamianie, modyfikowanie, kopiowanie lub rozprowadzanie Symulatora Licencjobiorca oświadcza, że zgadza się w pełni respektować postanowienia niniejszej Licencji.