Autor W±tek:  Nie mogę uruchomić gry na wine.  (Przeczytany 533 razy)

0 użytkowników i 2 Go¶ci przegl±da ten w±tek.

Offline Zaptyp

 • Wiadomo¶ci: 56
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 15
Nie mogę uruchomić gry na wine.
« dnia: 26 Grudnia 2020, 20:25:07 »
Witam
Mam problem że na wine 5.0 nie mogę odpalić maszyny tylko co zrobiłem to odpaliłem exe i nic dodatkowego nie robiłem
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2020, 20:26:33 wysłana przez Zaptyp »

Online Hubertnator23

 • Betatester
 • Wiadomo¶ci: 477
 • Specjalista ds. kiszenia nieukończonych dodatków
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 185
Odp: Nie mogę uruchomić gry na wine.
« OdpowiedĽ #1 dnia: 26 Grudnia 2020, 20:26:02 »
A jak zmienisz w eu07.ini gfxrenderer z "full" na "legacy"?

Jestem ¶lepy, przecież masz legacy w logu :/
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2020, 20:30:06 wysłana przez Hubertnator23 »

Offline Zaptyp

 • Wiadomo¶ci: 56
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 15
Odp: Nie mogę uruchomić gry na wine.
« OdpowiedĽ #2 dnia: 26 Grudnia 2020, 20:28:46 »
@Hubertnator23 no mam tak;
// ustawienia (w nawiasie wartości domyślne, gdy nie ma wpisu)
sceneryfile td.scn // domyślny plik ze sceneri¹, chyba ¿e w linii komend bêdzie: -s filename
humanctrlvehicle EP07-424 // domyślny pojazd sterowany przez gracza, chyba ¿e w linii komend bêdzie: -v vehiclename
// Parametry u¿ytkowe - jak komu wygodniej:
width 800 // (800) szerokośæ ekranu
height 600 // (600) wysokośæ ekranu
fullscreen no // (no) yes: tryb pe³noekranowy
mousescale 1.5 0.5 // (3.2 0.5) czu³ośæ myszy, mo¿na dawaæ ujemne dla odwrócenia kierunku
brakestep 1.0 // (1.0) prêdkośæ przesuwania kranu hamulca innych ni¿ FV4a
brakespeed 0.6 // prêdkośæ przesuwania FV4a
inactivepause no // (yes) zatrzymanie programu, jeśli nie jest aktywnym oknem
pause no // (no) yes: zatrzymanie symulacji zaraz po wczytaniu
feedbackmode 1 // (1) 0 - wy³¹czone, 1 - za³¹czone sterowanie diodami klawiatury (Caps Lock - CA/SHP, Scroll Lock - jazda na oporach rozruchowych), 2 - (Caps - CA, Scroll -SHP), 3 - LPT, 4 - PoKeys55, 5 - COM
feedbackport 888 // adres (dziesiêtnie) bazowy portu LPT dla feedbackmode 3 (zapalanie kontrolek wyjściami LPT)
friction 1.0 // (1.0) mno¿nik dla wspó³czynnika tarcia
lang pl // (pl) jêzyk dla napisów
fieldofview 45 // (45) 15-75 k¹t widzenia kamery w pionie
ui.bg.opacity 0.65 // (0.65) 0-1 przeźroczystośæ UI
uitextcolor 255, 255, 255 // (255, 255, 255) kolor napisów diagnostycznych pod ekranami Fx w formacie RGB
input.gamepad yes // (yes) no: ignorowanie sygna³u z gamepada, przydatne dla u¿ytkowników PoKeys
glutfont no // alternatywny sposób wyświetlania napisów
sound.volume 1.5 // globalna g³ośnośæ dźwiêków
sound.volume.radio 0.6 // mno¿nik g³ośności radiotelefonu
sound.volume.vehicle 1 // wzglêdna g³ośnośæ dźwiêków wydawanych przez pojazdy
sound.volume.positional 1 // wzglêdna g³ośnośæ pozycjonowanych dźwiêków emitowanych przez eventy scenerii
sound.volume.ambient 1 // wzglêdna g³ośnośæ dźwiêków globalnych (o ujemnym zakresie) emitowanych przez eventy scenerii
screenshotsdir screenshots // (screenshots) lokalizacja zapisywania zrzutów ekranu
captureonstart yes // (yes) przechwyæ mysz przy uruchamianiu
movelight 0 // numer dnia w roku dla obliczeñ astronomicznych i pogodowych; 0 - synchronizacja z kalendarzem systemowym
// Parametry wydajnościowe - zmiana mo¿e poprawiæ FPS:
vsync no // (no) ogranicznik klatek go 60 lub 30 fps zaleznie od wydajności
maxtexturesize 16384 // (16384) skalowanie zbyt du¿ych tekstur do podanego rozmiaru
multisampling 0 // (2) wyg³adzanie krawêdzi (poprawia obraz, ale obni¿a FPS): 0 - wy³aczone, 1 - dwukrotne, 2 - czterokrotne, 3 - ośmiokrotne
usevbo yes // (yes) Tryb renderowania VBO lub DisplayList
defaultext tga // (dds) domyślne rozszerzenie tekstur
convertmodels 135 // (135) tworzenie plików modeli binarnych E3D z T3D: 0 - wy³¹czone, +1 - nowe Opacity, +2 - z optymalizacj¹, +4 - z bananami, +128 - rozszerzony pod exe C++, niekompatybilny ze starymi
anisotropicfiltering 1 // (8) 1-16 jakośæ filtrowania anizotropowego tekstur
dynamiclights 7 // (7) 1-7 ilośæ świate³ OpenGL przydzielanych pojazdom w scenie; przy starych kartach graficznych zmiejszyæ do 3
pyscreenrendererpriority normal // (normal, lower, lowest, idle) priorytet w¹tku pythonowego renderera. Odci¹¿a procesor zmniejszaj¹c odświe¿anie ekranów w lokomotywach.
shadows yes // (yes) renderowanie cieni
shadowtune 1024 250 400 300 // parametry shadowmapy (rozdzielczośæ, nieu¿ywany, promieñ projekcji, nieu¿ywany)
splinefidelity 4 // (1) 1-4 dodatkowy podzia³ trajektorii na ³ukach, zwiêkszaj¹cy kr¹g³ośæ
gfxrenderer legacy // (full/legacy/simple) Pe³ny z shaderami, stary lub uproszczony tryb renderowania, mo¿e poprawiæ wydajnośæ
fullphysics yes // obliczanie fizyki ze zwiêkszon¹ dok³adności¹. wy³¹czenie mo¿e spowodowaæ dziwne zachowania
gfx.resource.sweep yes // usuwanie nieu¿ywanych tekstur z opengl, zalecane wy³¹czenie gdy pamiêæ karty graficznej jest wystarczaj¹ca
gfx.resource.move no // tryb konserwacji pamiêci przy usuwaniu nieu¿ywanych tekstur, mo¿e powodowaæ problemy na niektórych kartach
gfx.skippipeline no // (no) Ustawia uproszczony tryb renderowania bezpośrednio do backbuffera. Wy³¹cza prawid³ow¹ implementacjê HDR i wszystkie efekty takie jak motionblur. Ustawienia z kategorii framebuffer, format i postfx bêd¹ ignorowane.
gfx.framebuffer.width 1920 // Szerokośæ renderowanego obrazu (nie okienka!)
gfx.framebuffer.height 1080 // Wysokośæ renderowanego obrazu (nie okienka!)
gfx.shadowmap.enabled yes // (yes) renderowanie cieni w rendererze shaderowym
gfx.extraeffects no // (yes) Dodatkowe efekty realizowane przez shadery (np. mapowanie paralaksy)
gfx.shadows.cab.range 100 // Promieñ zasiêgu źróde³ cieni z zewn¹trz kabiny, w metrach. Wp³ywa odwrotnie proporcjonalnie na ostrośæ cieni
gfx.envmap.enabled yes // (yes) Odbicia realizowane globaln¹ cubemap¹
gfx.reflections.framerate 25 // (1/300) Czêstotliwośæ odświe¿ania odbiæ otoczenia
gfx.reflections.fidelity 2 // elementy otoczenia uwzgledniane przy malowaniu odbiæ. 0 - teren; 1 - obiekty statyczne; 2 - pojazdy
gfx.postfx.motionblur.enabled no // (yes) Rozmycie powodowane ruchem
gfx.postfx.chromaticaberration.enabled no //(yes) Postproces aberacji chromatycznej
gfx.smoke yes // (yes) Wyświetlanie dymu
gfx.smoke.fidelity 4 // (1) 1-4 Mno¿nik ilości cz¹stek dymu
python.mipmaps no // (yes) Tworzenie mipmap dla tekstur generowanych skryptami pythona
compresstex yes // (yes) Kompresja tekstur tga podczas wczytywania
python.threadedupload yes //(yes) wysylanie wygenerowanych obrazow ekranow przy uzyciu osobnego watku
python.enabled yes //(yes) wylacza w ogole generowanie tekstur przy uzyciu pythona
gfx.skiprendering no //(no) wylacza w ogole wizualizacje symulacji, pozostawiajac jedynie ui
// Parametry testowe - przydatne przy testowaniu scenerii i modeli:
debugmode no // (no) yes: wy³¹cza logikê rozmyt¹ s³u¿¹c¹ do detekcji awarii, w³¹cza klawisze pomocnicze
soundenabled yes // (yes) no: wy³¹cza odgrywanie dźwiêków przestrzennych
enabletraction yes // (yes) no: wy³¹cza ³amanie pantografu
livetraction yes // (yes) no: lokomotywy elektryczne bêd¹ mia³y zasilanie, jeśli tylko podnios¹ pantografy
loadtraction yes // (yes) no: wy³¹cza ³adowanie elementów trakcji elektrycznej
physicslog no // (no) yes: w³¹cza zapisywanie parametrów fizycznych dla wszystkich obsadzonych przez AI lub cz³owieka pojazdów
debuglog 3 // (3=yes) informacje o uruchamianiu i przebiegu dzia³ania symulacji: +1 - do pliku log.txt, +2 - wyświetlanie w oknie, +4 - nazwy torów
multiplayer 0 // (0) tryb wspó³pracy z innym programem: 0 - wy³¹czony, 1 - WM_COPYDATA (blokada pauzy)
multiplelogs no // (no) zapisywanie logów do katalogu /logs/ bez nadpisywania po ka¿dym uruchomieniu symulacji
//parametry przejsciowe
scalespeculars yes // skalowanie sk³adowej specular materia³ów dla kompatybilności ze starymi modelami
crashdamage yes //(domyslnie yes) w³¹cza uszkodzenia sprzêgów i wykolejenia od zderzeñ
fullscreenwindowed no //(no) yes: automatyczna rozdzielczosc

Offline Zaptyp

 • Wiadomo¶ci: 56
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 15
Odp: Nie mogę uruchomić gry na wine.
« OdpowiedĽ #3 dnia: 26 Grudnia 2020, 20:42:07 »
Nie wiem czy to ważne ale wine wywala co¶ takiego:
Unhandled exception: page fault on read access to 0x000000a8 in 64-bit code (0x00000001401aa6d1).
Register dump:
 rip:00000001401aa6d1 rsp:000000000022fa00 rbp:0000000140305188 eflags:00010206 (  R- --  I   - -P- )
 rax:0000000000000000 rbx:0000000000000000 rcx:0000000000000000 rdx:0000000000000000
 rsi:0000000140310a40 rdi:0000000000000000  r8:000000000022d7d0  r9:0000000000000000 r10:0000000000000001
 r11:000000000022fa60 r12:0000000000000000 r13:0000000000000000 r14:0000000000000000 r15:0000000000000000
Stack dump:
0x000000000022fa00:  000000000046ea20 00007fffffea8000
0x000000000022fa10:  000000000046ec00 00007fb07608a005
0x000000000022fa20:  fffffffffffffffe 000000000000000f
0x000000000022fa30:  0000000000000000 0000000140015da4
0x000000000022fa40:  0000000000000000 0000000140305188
0x000000000022fa50:  0000000140310a40 0000000000000000
0x000000000022fa60:  00000000003f9550 000000014009c4cd
0x000000000022fa70:  00000000ffffffff 000000000022ffd0
0x000000000022fa80:  00007fffffea8000 00000000003f9550
0x000000000022fa90:  fffffffffffffffe 0000000000000000
0x000000000022faa0:  0000000000000000 0000000000000000
0x000000000022fab0:  0000000000000000 0000000000000000
Backtrace:
=>0 0x00000001401aa6d1 EntryPoint+0xfff5423d() in eu07 (0x0000000140305188)
  1 0x0000000140015da4 EntryPoint+0xffdbf90f() in eu07 (0x0000000140305188)
  2 0x000000014009c4cd EntryPoint+0xffe46038() in eu07 (0x000000000022ffd0)
  3 0x0000000140256424 EntryPoint+0xffffff8f() in eu07 (0x000000000022ffd0)
  4 0x000000007b45aeb5 __wine_start_process+0x244() in kernel32 (0x000000000022ffd0)
0x00000001401aa6d1 EntryPoint+0xfff5423d in eu07: movq   0x00000000000000a8(%rcx),%rax
Modules:
Module   Address               Debug info   Name (149 modules)
PE           1e000000-        1e361000   Deferred        python27
PE           65e80000-        65f0a000   Deferred        libserialport-0
PE           6b600000-        6b748000   Deferred        openal32
ELF           7a800000-        7aa0e000   Deferred        opengl32<elf>
  \-PE           7a850000-        7aa0e000   \               opengl32
ELF           7b000000-        7b0e2000   Deferred        kernelbase<elf>
  \-PE           7b010000-        7b0e2000   \               kernelbase
ELF           7b400000-        7b68b000   Dwarf           kernel32<elf>
  \-PE           7b420000-        7b68b000   \               kernel32
ELF           7bc00000-        7befb000   Deferred        ntdll<elf>
  \-PE           7bc20000-        7befb000   \               ntdll
ELF           7c000000-        7c005000   Deferred        <wine-loader>
PE          140000000-       140350000   Export          eu07
PE          180000000-       18001a000   Deferred        glfw3
ELF       7fb07133a000-    7fb0713c8000   Deferred        dbghelp<elf>
  \-PE       7fb071340000-    7fb0713c8000   \               dbghelp
ELF       7fb072d0c000-    7fb072d17000   Deferred        libpciaccess.so.0
ELF       7fb072ef8000-    7fb072f03000   Deferred        libdrm_nouveau.so.2
ELF       7fb072f03000-    7fb072f28000   Deferred        libdrm_intel.so.1
ELF       7fb072f28000-    7fb072fd1000   Deferred        libzstd.so.1
ELF       7fb072fed000-    7fb073db7000   Deferred        i965_dri.so
ELF       7fb073ddc000-    7fb073fde000   Deferred        libxshmfence.so.1
ELF       7fb073fde000-    7fb073fe8000   Deferred        libxcb-sync.so.1
ELF       7fb073fe8000-    7fb073fed000   Deferred        libxcb-present.so.0
ELF       7fb073fed000-    7fb073ff3000   Deferred        libxcb-dri3.so.0
ELF       7fb073ff3000-    7fb073ff8000   Deferred        libxdamage.so.1
ELF       7fb073ff8000-    7fb074015000   Deferred        libxcb-glx.so.0
ELF       7fb074015000-    7fb074029000   Deferred        libdrm.so.2
ELF       7fb074029000-    7fb074062000   Deferred        libglapi.so.0
ELF       7fb074062000-    7fb0740de000   Deferred        libglx_mesa.so.0
ELF       7fb0740de000-    7fb074196000   Deferred        libgldispatch.so.0
ELF       7fb07420a000-    7fb074211000   Deferred        libxcb-dri2.so.0
ELF       7fb074211000-    7fb074216000   Deferred        libx11-xcb.so.1
ELF       7fb074216000-    7fb07424a000   Deferred        libglx.so.0
ELF       7fb07424a000-    7fb0742d2000   Deferred        libgl.so.1
ELF       7fb0742d8000-    7fb0742e7000   Deferred        libdrm_radeon.so.1
ELF       7fb0742ee000-    7fb074309000   Deferred        hid<elf>
  \-PE       7fb074300000-    7fb074309000   \               hid
ELF       7fb07434f000-    7fb074368000   Deferred        dwmapi<elf>
  \-PE       7fb074360000-    7fb074368000   \               dwmapi
ELF       7fb074368000-    7fb0743a8000   Deferred        uxtheme<elf>
  \-PE       7fb074370000-    7fb0743a8000   \               uxtheme
ELF       7fb0743a8000-    7fb0743b0000   Deferred        libxfixes.so.3
ELF       7fb0743b0000-    7fb0743bd000   Deferred        libxcursor.so.1
ELF       7fb0743bd000-    7fb0743cf000   Deferred        libxi.so.6
ELF       7fb0743cf000-    7fb0743d4000   Deferred        libxcomposite.so.1
ELF       7fb0743d4000-    7fb0743e1000   Deferred        libxrandr.so.2
ELF       7fb0743e1000-    7fb0745eb000   Deferred        libxrender.so.1
ELF       7fb0745eb000-    7fb0745f2000   Deferred        libxxf86vm.so.1
ELF       7fb0745f2000-    7fb0745f7000   Deferred        libxinerama.so.1
ELF       7fb0745f7000-    7fb074611000   Deferred        libbsd.so.0
ELF       7fb074611000-    7fb074619000   Deferred        libxdmcp.so.6
ELF       7fb074619000-    7fb07461f000   Deferred        libxau.so.6
ELF       7fb07461f000-    7fb074649000   Deferred        libxcb.so.1
ELF       7fb074649000-    7fb074786000   Deferred        libx11.so.6
ELF       7fb074786000-    7fb07479b000   Deferred        libxext.so.6
ELF       7fb07479b000-    7fb0747b5000   Deferred        xinput1_4<elf>
  \-PE       7fb0747a0000-    7fb0747b5000   \               xinput1_4
ELF       7fb0747b7000-    7fb074880000   Deferred        winex11<elf>
  \-PE       7fb0747d0000-    7fb074880000   \               winex11
ELF       7fb074880000-    7fb0748d2000   Deferred        usp10<elf>
  \-PE       7fb074890000-    7fb0748d2000   \               usp10
ELF       7fb0748d2000-    7fb074a59000   Deferred        comctl32<elf>
  \-PE       7fb0748e0000-    7fb074a59000   \               comctl32
ELF       7fb074a59000-    7fb074ac7000   Deferred        dinput8<elf>
  \-PE       7fb074a60000-    7fb074ac7000   \               dinput8
ELF       7fb074ac7000-    7fb074bff000   Deferred        msvcr120<elf>
  \-PE       7fb074af0000-    7fb074bff000   \               msvcr120
ELF       7fb074bff000-    7fb074c1f000   Deferred        concrt140<elf>
  \-PE       7fb074c10000-    7fb074c1f000   \               concrt140
ELF       7fb074cb8000-    7fb074cc1000   Deferred        libuuid.so.1
ELF       7fb074cc1000-    7fb074cef000   Deferred        libexpat.so.1
ELF       7fb074cef000-    7fb074d36000   Deferred        libfontconfig.so.1
ELF       7fb074d36000-    7fb074d52000   Deferred        libz.so.1
ELF       7fb074d52000-    7fb074d8a000   Deferred        libpng16.so.16
ELF       7fb074d8a000-    7fb074e49000   Deferred        libfreetype.so.6
ELF       7fb074e65000-    7fb074e7b000   Deferred        api-ms-win-crt-locale-l1-1-0<elf>
  \-PE       7fb074e70000-    7fb074e7b000   \               api-ms-win-crt-locale-l1-1-0
ELF       7fb074e7b000-    7fb074e91000   Deferred        api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0<elf>
  \-PE       7fb074e80000-    7fb074e91000   \               api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0
ELF       7fb074e91000-    7fb074ea7000   Deferred        api-ms-win-crt-time-l1-1-0<elf>
  \-PE       7fb074ea0000-    7fb074ea7000   \               api-ms-win-crt-time-l1-1-0
ELF       7fb074ea7000-    7fb074ebf000   Deferred        api-ms-win-crt-convert-l1-1-0<elf>
  \-PE       7fb074eb0000-    7fb074ebf000   \               api-ms-win-crt-convert-l1-1-0
ELF       7fb074ebf000-    7fb074f04000   Deferred        ws2_32<elf>
  \-PE       7fb074ed0000-    7fb074f04000   \               ws2_32
ELF       7fb074f04000-    7fb074f8f000   Deferred        setupapi<elf>
  \-PE       7fb074f10000-    7fb074f8f000   \               setupapi
ELF       7fb074f8f000-    7fb074f9a000   Deferred        librt.so.1
ELF       7fb074fa1000-    7fb074fc7000   Deferred        imm32<elf>
  \-PE       7fb074fb0000-    7fb074fc7000   \               imm32
ELF       7fb074fc7000-    7fb074fdd000   Deferred        mswsock<elf>
  \-PE       7fb074fd0000-    7fb074fdd000   \               mswsock
ELF       7fb074fdd000-    7fb07500d000   Deferred        msacm32<elf>
  \-PE       7fb074fe0000-    7fb07500d000   \               msacm32
ELF       7fb07500d000-    7fb0750d6000   Deferred        winmm<elf>
  \-PE       7fb075020000-    7fb0750d6000   \               winmm
ELF       7fb0750d6000-    7fb075112000   Deferred        glu32<elf>
  \-PE       7fb0750e0000-    7fb075112000   \               glu32
ELF       7fb075112000-    7fb075129000   Deferred        api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0<elf>
  \-PE       7fb075120000-    7fb075129000   \               api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0
ELF       7fb075129000-    7fb075144000   Deferred        api-ms-win-crt-math-l1-1-0<elf>
  \-PE       7fb075130000-    7fb075144000   \               api-ms-win-crt-math-l1-1-0
ELF       7fb075144000-    7fb07515a000   Deferred        api-ms-win-crt-utility-l1-1-0<elf>
  \-PE       7fb075150000-    7fb07515a000   \               api-ms-win-crt-utility-l1-1-0
ELF       7fb07515a000-    7fb075170000   Deferred        api-ms-win-crt-heap-l1-1-0<elf>
  \-PE       7fb075160000-    7fb075170000   \               api-ms-win-crt-heap-l1-1-0
ELF       7fb075170000-    7fb075188000   Deferred        api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0<elf>
  \-PE       7fb075180000-    7fb075188000   \               api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0
ELF       7fb075188000-    7fb0751a0000   Deferred        api-ms-win-crt-string-l1-1-0<elf>
  \-PE       7fb075190000-    7fb0751a0000   \               api-ms-win-crt-string-l1-1-0
ELF       7fb0751a0000-    7fb0751b7000   Deferred        vcruntime140<elf>
  \-PE       7fb0751b0000-    7fb0751b7000   \               vcruntime140
ELF       7fb0751b7000-    7fb0752ba000   Deferred        msvcr90<elf>
  \-PE       7fb0751e0000-    7fb0752ba000   \               msvcr90
ELF       7fb0752ba000-    7fb075351000   Deferred        rpcrt4<elf>
  \-PE       7fb0752d0000-    7fb075351000   \               rpcrt4
ELF       7fb075351000-    7fb0754c5000   Deferred        ole32<elf>
  \-PE       7fb075380000-    7fb0754c5000   \               ole32
ELF       7fb0754c5000-    7fb0754eb000   Deferred        shcore<elf>
  \-PE       7fb0754d0000-    7fb0754eb000   \               shcore
ELF       7fb0754eb000-    7fb075553000   Deferred        shlwapi<elf>
  \-PE       7fb075500000-    7fb075553000   \               shlwapi
ELF       7fb075553000-    7fb075fad000   Deferred        shell32<elf>
  \-PE       7fb075570000-    7fb075fad000   \               shell32
ELF       7fb075fad000-    7fb0760f2000   Deferred        ucrtbase<elf>
  \-PE       7fb075fe0000-    7fb0760f2000   \               ucrtbase
ELF       7fb0760f2000-    7fb076207000   Deferred        msvcp140<elf>
  \-PE       7fb076130000-    7fb076207000   \               msvcp140
ELF       7fb076207000-    7fb0762fe000   Deferred        msvcrt<elf>
  \-PE       7fb076230000-    7fb0762fe000   \               msvcrt
ELF       7fb0762fe000-    7fb07639b000   Deferred        advapi32<elf>
  \-PE       7fb076310000-    7fb07639b000   \               advapi32
ELF       7fb07639b000-    7fb076553000   Deferred        gdi32<elf>
  \-PE       7fb0763b0000-    7fb076553000   \               gdi32
ELF       7fb076653000-    7fb0768ee000   Deferred        user32<elf>
  \-PE       7fb076670000-    7fb0768ee000   \               user32
ELF       7fb0769ee000-    7fb076a02000   Deferred        libnss_files.so.2
ELF       7fb0773eb000-    7fb077414000   Deferred        liblzma.so.5
ELF       7fb077414000-    7fb07742f000   Deferred        libgcc_s.so.1
ELF       7fb07742f000-    7fb07757e000   Deferred        libm.so.6
ELF       7fb07757e000-    7fb07759b000   Deferred        libunwind.so.8
ELF       7fb07759d000-    7fb0775a3000   Deferred        libdl.so.2
ELF       7fb0775a3000-    7fb077795000   Deferred        libc.so.6
ELF       7fb077795000-    7fb0777b8000   Deferred        libpthread.so.0
ELF       7fb0777bc000-    7fb0777d4000   Deferred        version<elf>
  \-PE       7fb0777c0000-    7fb0777d4000   \               version
ELF       7fb0777d4000-    7fb077977000   Dwarf           libwine.so.1
ELF       7fb077979000-    7fb0779a9000   Deferred        ld-linux-x86-64.so.2
Threads:
process  tid      prio (all id:s are in hex)
0000000e services.exe
   00000023    0
   0000001a    0
   00000013    0
   00000010    0
   0000000f    0
00000011 plugplay.exe
   00000017    0
   00000016    0
   00000012    0
00000018 winedevice.exe
   00000020    0
   0000001d    0
   0000001c    0
   0000001b    0
   00000019    0
0000001e explorer.exe
   00000029    0
   00000028    0
   00000027    0
   0000001f    0
00000021 winedevice.exe
   00000026    0
   00000025    0
   00000024    0
   00000022    0
0000002a (D) E:\Partycja Centralna\Games\Maszyna\eu07.exe
   0000002e    0
   0000002b    0 <==
0000002c wineconsole.exe
   0000002d    0
System information:
    Wine build: wine-5.0 (Ubuntu 5.0-3ubuntu1)
    Platform: x86_64
    Version: Windows 10
    Host system: Linux
    Host version: 5.4.0-58-generic


W przyszło¶ci nie pisz posta pod postem. Użyj opcji modyfikuj.
Matek123
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2020, 21:22:28 wysłana przez matek123 »

Offline Smok E_ustachy

 • Wiadomo¶ci: 230
  • Zobacz profil
  • Nieoficjalne Forum Pomocy Symulatora MaSzyna
 • Otrzymane polubienia: 23
Odp: Nie mogę uruchomić gry na wine.
« OdpowiedĽ #4 dnia: 12 Stycznia 2021, 18:25:53 »
Jaka dystrybucja, karta, stery?

Offline Milek7

 • Administrator ds. Technicznych
 • Wiadomo¶ci: 948
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 652
Odp: Nie mogę uruchomić gry na wine.
« OdpowiedĽ #5 dnia: 12 Stycznia 2021, 19:06:49 »
Cytuj
Bad init: failed to create glfw window
Sterownik OGL to tam masz? Wklej wynik
glxinfo | grep OpenGL

Offline Zaptyp

 • Wiadomo¶ci: 56
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 15
Odp: Nie mogę uruchomić gry na wine.
« OdpowiedĽ #6 dnia: 14 Stycznia 2021, 20:07:08 »
Naprawione, po prostu odpalałem windowsow± wersję. Mam dual boot i jak wgrałem normalnie, tak na partycję linuxa, to ruszyło.

Reg. zakazy 10.
Pisz staranniej. Szanujmy się nawzajem poprzez poprawnie formułowane wypowiedzi.
Benek

P.S Pisałem to na telefonie.
« Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 07:32:46 wysłana przez Zaptyp »